Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Zdrowia

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON 19168796800029

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon kontaktowy

586842213

Data

2021-02-02

Miejscowość

Chmielno

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo WOJ. POMORSKIE

Powiat Powiat kartuski

Gmina Chmielno (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[ X ] TAK

[ ] NIE


pomieszczeń technicznych?

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ ]TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ ]TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ ]TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej - opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej

pomieszczenia dla pacjentów znajdują się na parterze budynku, podjazdy dla osób niepełnosprawnych

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Lp.

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Liczba stron:

0

Liczba prowadzonych stron internetowych

Liczba stron:

0Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Adres strony internetowej

Zgodność z UdC

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Zgodność z UdC

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej - opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej)

Liczba aplikacji:


0


 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[ ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[ ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ ] TAK

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ ] TAK

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

[ ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[ ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

[ ] od razu

[ ] w ciągu 1 dnia roboczego

[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[ ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ ] TAK

[ X ] NIE


2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ ]TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ ] TAK

[ ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ ] TAK

[ ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ ] TAK

[ ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków - ogółem:

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma -1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w

[ ]TAK

postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)


W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ]TAK

[ X ] NIE

 

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ]TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ]TAK

[ X ] NIE

 

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego